تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 4 
1392 
فقه و اصول 
قم 
18.00